Hvem er jeg?

Svend C. Dahl - forfatter, lokalhistoriker, foredragsholder, fhv. lærer – Næstved

(Svend C. Dahl er død den 28. september 2018)

 

svend

CV - den korte udgave

• Årgang 1947, født og opvokset i Gladsaxe.
• Gik ud af skolen midt i 2. real, kom i lære som typograf 1963 og blev svend 1967.
• 1970 realkursus, 1971-73 HF og lærerseminarium (KDAS) 1973-1977; i årene 1974-77
  gik jeg på aftenafdelingen og underviste om dagen som årsvikar.
• Linjefag historie og biologi.
• Efter eksamen læste jeg geografi som 3. linjefag; afsluttet 1980.
• Flyttede efter nogle år til Farum og Hornbæk med ansættelse i Lillerød og Fredensborg.
• Fra 1979 har jeg boet og været lærer i Næstved, dels i selve byen og dels i omegnen. Pensioneret 2011.

     • 1987-90 tog jeg første del af cand.pæd. i historie på DLH (exam.pæd.).
     • Siden 1981 har jeg udgivet bøger, og mine tidligere udgivelser var især rejseguides
       (især Sverige) samt bøger af lokalhistorisk tilsnit for Næstvedegnen/Sydlige Sjælland.
     • Tilknyttet NæstvedArkiverne som frivillig medarbejder siden 1986 og fast bruger siden 1982.
     • Endelig har jeg Morbus Bechterew, en slags gigtsygdom, og er næsten totalt stiv i ryg og   
       nakke. Formamd for MB-Storstrøm (Morbus Bechterew) fra starten i 1994 til 2007.
       Siden næstformand. Lokalforeningen, der nu hedder MB Sjælland-Syd.

    

 

      Den lange udgave – mere erindringspræget

Jeg blev født i 1947 i Gladsaxe; en af Københavns nordvestlige forstadskommuner, der havde en voldsom befolkningstilvækst i den periode, jeg boede der (til 1975) pga. tusinder af udsanerede københavnere, som flyttede til nye etagebyggerier i kommunen. Mest berømt er Høje Gladsaxe ved kanten af Utterslev Mose.

Helt på samme måde som mange jyder ser lidt ned på københavnere, så gjorde vi tilsvarende i min ungdom. selvom der ikke var mere end en halv snes km til Københavns Rådhusplads, var vi absolut ikke københavnere! Det var et socialt relativ jævnt villakvarter omkring Præstebrovej på grænsen til Herlev, jeg voksede op i. Det var præget af arbejdsmænd, sporvejsfuntionærer fra København og især af håndværkere. Langt de fleste af drengene i kvarteret fik en håndværkeruddannelse, og det gjorde mine 2 brødre og jeg også - men ingen af os er blevet ved "læsten".

Der var dengang mange grønne områder at lege på, områder der i dag er okkuperet af Motorringvej 3 og Hillerødmotorvejen (der først hed Hareskovmotorvejen og siden Farummotorvejen). Ringmotorvejen var i øvrigt allerede planlagt af tyskerne under Besættelsen, og lå hen som et grønt, uplejet område. Noget af vores have er motorvej i dag.

familien

Familien Dahl i julen 1953. Det er mig længst t.v., bror Erik stående og Jørgen siddende for bordenden. Farmor sidder under mors broderede billede af sit barndomshjem i Hillerød.

Min far (Charles Daniel Viktor Dahl) var snedkermester i Hellerup med speciale i reparation af antikke møbler. Den meste tid var han alene, uden svend eller lærling. Han arbejdede ofte mere af kærlighed til snedkeriet end for en ordentlig løn, og der skulle spares på pengene derhjemme.

Mor (Gerda Ingeborg, f. Sørensen) var delvis hjemmegående for at passe børn, og på deltid gjorde hun rent på en skole. Hun sluttede dog sin arbejdstilværelse med at lave mad til børn i en børnehave. Det var hendes livs bedste job. Begge mine forældre stammede fra Hillerød og var både døbt, konfirmeret og gift i Frederiksborg Slotskirke.

Min skolegang var karaktermæssigt ikke den store succes, og jeg var vældig skoletræt i de store klasser. Derfor droppede jeg ud af Gladsaxe Skole midt i 2. real til fordel for en læreplads som typograf. Efter læretiden 1963-67 var jeg soldat et år og arbejdede et par år som svend forskellige steder.

I den periode blev jeg gift og fik en datter. Det var dengang, hvor man blev gift før børnene blev født, og man skulle være gift for at få en lejlighed (i Bagsværd). Efter at være blevet far voksede der en glæde over at beskæftige sig med børn frem i mig, samtidig med en gryende interesse for at lære noget mere, især om natur og historie. Det havde aldrig interesseret mig før.

Det førte til, at jeg begyndte på et privat realkursus i 1970 i København, hvor jeg i øvrigt oplevede motivationens store betydning. Nu fik jeg pludselig høje karakterer. I årene 1971-73 fortsatte jeg på HF på Søborg Gymnasium (linje: biologi og historie).

1973-77 læste jeg til lærer på KDAS (Københavns Dag- og Aften-
Seminarium) i Skovlunde; også her havde jeg biologi og historie som
linjefag. Jeg gik på aftenafdelingen og underviste som årsvikar om dagen i Gladsaxe og Allerød.. Derefter blev jeg ansat som lærer i Fredensborg.

Kort tid efter min eksamen påbegyndte jeg samme sted at læse geografi som et 3. linjefag. Det blev i afsluttet 1980. - Endelig læste jeg 1987-90 på DLH (Danmarks LærerHøjskole) til cand.pæd. i historie, men jeg fik af tidsmæssige årsager (bl.a. deadlines på bøger) aldrig gjort det færdigt, så jeg har kun en første del ("exam.pæd.").

1975 var jeg efter en skilsmisse flyttet til Farum Midtpunkt, siden blev det til et bofællesskab nær Hornbæk og endelig fra 1979 har jeg befundet mig i Næstved by og omegn, som jeg er meget begejstret for. Her bliver jeg nok resten af mine dage.1979-94 var jeg lærer på Lindebjergskolen i Næstved by, mens jeg fra 1994-2011 var ansat på Hyllinge Skole, der ligger i det vestlige landdistrikt og dækker tre sogne (oprettet 1724; se UDGIVELSER, "Skolen i Vest").

akseltorv

Fra et af Næstveds torve (Hjultorvet)

 

 

Gennem en årrække har jeg haft nedsat tid som lærer (2/3-stilling), nok så meget for at få tid til at skrive fagbøger o.l. Denne forfattervirksomhed er for øvrigt kommet ind ad bagvejen. Det har aldrig stået i mine kort hjemmefra eller fra folkeskolen, at jeg skulle skrive. I skolen var diktat det eneste jeg var god til. 

På seminariet skrev jeg eksamensopgave i historie om et middelalderemne og opdagede i den forbindelse, at Næstved havde en spændende historie. Så da jeg flyttede til Næstved og ville undervise en 7. klasse om middelalderen udfra Næstveds egen fortid, opdagede jeg, at der intet relevant materiale fandtes.

Så gik jeg i gang med at lave noget, og det svulmede selvfølgelig op, så det varede mere end et år, før jeg var færdig. "Næstved - Købstaden i 1500-tallet" blev i første omgang blot duplikeret, men da så mange elever og lærere kunne lide produktet, endte det med en udgivelse. da jeg var 34 år.

Siden er der kommet en del mere, men relativt langsomt. Mit hovedarbejde som lærer har sammen med andre interesser o.a. gjort, at der kan være længe mellem udgivelserne. Men jeg har mange planer for fremtiden. Og nu kan jeg som pensionist bruge mere tid på disse planer.

I det hele taget har formidlingen af eget og andres stof altid haft mit hjerte; det er vel en "erhvervsskade" som lærer. Eller snarere omvendt: det var lysten til at formidle, der førte til lærerjobbet.

formidling

Dertil har jeg Morbus Bech-terew; en slags gigtsygdom, der især ram-mer rygsøjlen (rygsøjlegigt). Således er jeg næsten totalt stiv i ryg og nakke ("bam-busryg"), men da ygdommen er kommet gradvist siden 30-års alderen, tænker jeg ikke så meget over det mere, selv om der er en del begræns-ninger i mine udfoldelses-
muligheder.
                                 Formidling på en gravhøj ved Næstved

Det forhindrer mig ikke i at holde foredrag rundt omkring. En aktivitet jeg holder meget af, selv om jeg har skåret kraftigt ned på omfanget og holder mig til det østlige Danmark.

Måske skulle jeg til sidst nævne en gammel kærlighed til Sverige, som jeg har besøgt årligt de sidste omkring 35-40 år. Det startede i de gamle. danske landsdele (Skåne, Halland og Blekinge) og blev senere til hele Sverige i forbindelse med mine guidebøger om landet.

bohus

                           Fra Bohuslän nord for Göteborg

Lokalt har jeg i min Næstved-tid ledet en del lokalhistoriske kurser/ studiekredse om det vestlige landdistrikt (har voksenpædagogisk studiekredslederkursus), samt holdt en række foredrag om Næstved gennem 1.000 år og andre knap så lokale emner.

Herunder har jeg opbygget en række lysbilledforedrag om middelalderens verden, overvejende set gennem kalkmalerier.
Dertil serier om Livet på Landet fra sidst i 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet, Skåne og diverse lokalehistotiske emner.

Jeg har været tilknyttet NæstvedArkiverne som ”officiel” frivillig medarbejder siden 1986, men som fast bruger siden 1982.
Fra 2012 er jeg valgt til ”Lokalhistorisk Udvalg”, der er sammensat af brugerne, lederen af arkivet og et par kommunalpolitikere..

1987-2008 anmeldte jeg egnshistorisk litteratur til årbogen for Historisk Samfund for Præstø Amt. Dette gamle amt svarer næsten til det sydlige Sjælland og Møn. – Jeg modtog Suså-Prisen i 2002 fra Susaa-Landets Initiativråd.

Efter et par år i centrum, boede jeg i årene 1982-93 i landsbyen Agerup vest for Næstved. I hovedparten af den periode var jeg formand for Agerup Bylaug, hvor jeg med hjælp fra andre fandt en masse lokale istorier/lokalhistorie frem.

I øvrigt har jeg været engageret i lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening, bestyrelsesmedlem i MB-Vestsjælland
1991-93, og igangsætter og formand for MB-Storstrøm 1994-2007 (Morbus Bechterew). Jeg er nu næstformand, og landsdelsforeningen hedder nu MB Sjælland-Syd.

Bistand til opsætning af denne hjemmeside er ydet af min tidligere kollega Finn Nielsen, Næstved.

_